การทำนายระดับความหวานของมะม่วงเขียวเสวยผ่านสีด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา พุฒตรง, ฑิณภัทร กันจินะ, ปรัญชัย แก้วคำปา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ, มนัสชนก ตามวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากมนุษย์มีรสนิยมความชอบในการทานไม่เหมือนกัน พ่อค้าและแม่ค้าจำนวนมากจึงมีการขายผลไม้ในระดับของความสุกที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีสิทธิ์เลือกตามความชอบของตนเอง ซึ่งวิธีการคัดเลือกความสุกของผลไม้ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า brix-refractometer แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วิธีนี้จำเป็นที่จะต้องแกะเปลือกผลไม้ที่สุกแล้วจากนั้นจึงแยกน้ำผลไม้มาวัดโดยใช้เครื่อง brix-refractometer เพื่อแยกน้ำผลไม้ออกมาวัดความหวาน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วิธีการวัดนี้ไม่เหมาะที่จะใช้ในชีวิตประจำวันเพราะเครื่องมือนี้มีราคาแพงและยากต่อการใช้งาน และจะทำให้ผลไม้ที่พ่อค้าแม่ค้านำไปขายมีตำหนิและไม่สามารถนำไปขายได้ ส่วนวิธีการคัดเลือกความสุกโดยการดูจากสีของเปลือกผลไม้ถึงจะไม่ทำให้ผลไม้มีตำหนิ แต่ก็ต้องใช้เวลามากในการคัดเลือกผลไม้และยังไม่ค่อยมีความแม่นยำในการคัดเลือกความสุกตามความชอบ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำแอพพลิเคชั่นเพื่อวัดความหวานของมะม่วงโชคอนันต์โดยใช้มะม่วงโชคอนันต์ที่มีระดับสีและความหวานที่ต่างกันเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลแล้วนำไปให้ AI วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพในแต่ละพิกเซลว่ามีความสัมพันธ์กับค่าน้ำตาลที่ได้อย่างไร ซึ่งเราจะหาค่าความแม่นยำโดยเปรียบเทียบระหว่างค่าความหวานจริงกับค่าความหวานที่โมเดลทำนายได้แบบที่มะม่วงจะยังคงสภาพเดิมโดยตรวจผ่านสี เพื่อให้ใช้งานง่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการขายให้กับเกษตรกร และ ตอบสนองรสนิยม ของผู้คนทั่วไป