ผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลป้องกันแมลงและชะลอเชื้อราในขนมปัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นริสรา คำหล้า, พิตตินนท์ กงศรี, กัญญาภัทร ชนานุวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันแมลงและชะลอเชื้อราในขนมปัง โดยจะผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยนำกระเทียม ว่านหางจระเข้ และใบชาที่มีสารแทนนินมาทดสอบประสิทธิภาพการชะลอเชื้อราด้วยวิธีการนำไปปั่นแล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง เมื่อได้พืชที่มีประสิทธิภาพที่สุดจะนำไปผสมกับวุ้นให้ได้เป็นแผ่นไฮโดรเจล จากนั้นนำมาทดลองซ้ำอีกหนึ่งรอบ โดยจะสังเกตการณ์จำนวนแมลงเพื่อดูประสิทธิภาพการไล่แมลง หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปจดบันทึกผลการทดลองเพื่อนำไปพัฒนาเป็นไฮโดรเจลป้องกันแมลงและชะลอเชื้อรา

คณะผู้ศึกษาจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลเชื้อราในขนมปัง พบว่าสารกันเชื้อราที่มีการใช้กับขนมปังส่วนใหญ่นั้นจะเป็นกรดโปรปิโอเนต เกลือโปรปิโอเนต แคลเซียมโปรปิโอเนต จากการศึกษาเรื่องของสารที่สามารถชะลอเชื้อราได้ พบว่าพืชที่มีสารแทนนินสามารถชะลอเชื้อราได้ และในส่วนของการไล่แมลง ผู้ศึกษาได้เลือกมะกรูดมาทดลองในครั้งนี้และจะนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจลเพื่อพัฒนาต่อไป