ผ้าปิดแผลสำหรับแผลไฟไหม้จาก Fibroin และ Sericin ที่สกัดจากรังไหมที่เคลือบด้วยผ้าก๊อซ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัษฎางฐ์กูล รัตนะ, นารา นามวงศ์, ตรงลักษณ์ ทองไทย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง, นวรัตน์ โสตศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การดูดซึมน้ำ, การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย, การป้องกันแบคทีเรีย, การเป็นพิษต่อเซลล์ ซึ่งผู้ศึกษาผลิตผ้าปิดแผลสำหรับแผลไฟไหม้ทำจาก fibroin และ sericin สกัดจากรังไหมที่ลามิเนตบนผ้าก๊อซ ไปศึกษาการดูดซึมน้ำ, การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย, การป้องกันแบคทีเรีย, การเป็นพิษต่อเซลล์ กระบวนการศึกษามีขั้นตอนดังนี้

ตอนที่ 1 สกัดไฟโบรอินและเซริซินจากรังไหม

ตอนที่ 2 เตรียมสารผสม ด้วยไฟโบรอิน เซริซิน แป้งมันสำปะหลัง เซลลูโลส เทใส่บีกเกอร์คนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน

ตอนที่ 3 เตรียมฟิล์มสารผสมบนพีเอ็มเอ็มเอฐานรอง เตรียมฟิล์มพีเอ็มเอ็มเอฐานรองโดยชั่ง PMMA emulsion 10 กรัม เทลงในแม่แบบขึ้นรูปกระจกแล้วทิ้งไว้เป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นเทสารผสมที่เตรียมไว้ลงบนฟิล์มพีเอ็มเอ็มเอ ทิ้งไว้เป็นเวลา2-3วัน เพื่อให้ฟิล์มแห้ง

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์และทดสอบสมบัติของฟิล์มสารผสมบนพีเอ็มเอ็มเอฐานรอง

1.การทดสอบการดูดซึมน้ำ

2.การทดสอบความสามารถในการเจริญของแบคทีเรีย

3.การทดสอบความสามารถในการต้านแบคทีเรีย

ตอนที่ 5 การลามิเนตฟิล์มสารผสมบนพีเอ็มเอ็มเอฐานรองกับผ้าก๊อซ เตรียมผ้าก๊อซและฟิล์มสารผสมบนพีเอ็มเอ็มเอฐานรอง นำวัสดุทั้งสองชิ้นมาประกบกันโดยวางฟิล์มสารผสมบนพีเอ็มเอ็มเอฐานรองไว้ชั้นบน จากนั้นนำไปลามิเนตโดยเครื่องเคลือบลามิเนต

ตอนที่ 6 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของฟิล์มสารผสมบนพีเอ็มเอ็มเอฐานรองที่ลามิเนตกับผ้าก๊อซ ด้วยเทคนิค MITT assay