การศึกษาชนิดของอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหอยทากนวล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อินทิพร สู่คง, อชิรญา นุ้ยสี, สิริณญา อรรนพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาณิสรา ไชยรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับการเกษตร โดยวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงต้องมีการปลูกพืช ผัก และผลไม้เป็นจํานวนมาก โดยจะมีศัตรู คือ หอยทาก ซึ่งมันจะคอยกัดกินใบและลําต้นของพืชที่เราปลูกไว้ ทําให้สร้างความเสียหายแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก หอยทากเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง จัดอยู่ในไฟลัมมอลลัสกา (Mollusca) มีเปลือกสีน้ําตาลเข้ม มีรอยขดรอบๆ ไม่มีหู มีหนวด 2 คู่ ไว้สําหรับรับแสงและดมกลิ่นหาทิศทาง โดยหอยทากพวกนี้จะชอบใช้ชีวิตบนบก และจะตื่นตัวในเวลากลางคืนมากกว่ากลางวัน หอยทากเป็นสัตว์ที่มีสองเพศในตัวเดียว ทําให้มีโอกาสในการผสมพันธุ์ง่ายกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆ หอยทากจึงมีการกระจายพันธุ์อยู่ทั่วทุกแหล่ง โดยหอยทากที่พบส่วนใหญ่มักจะเป็น“หอยทากนวล” โดยเราสามารถพบหอยทากนวลได้ใน บริเวณดินที่มีความชื้นสูง ตามขอนไม้ เศษใบไม้ หรือกิ่งไม้ผุที่ทับถมกัน ประกอบกับในปัจจุบันผู้คนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิคมากขึ้น เพราะปราศจากสารเคมีและปลอดภัยต่อร่างกาย กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง จึงหันมาสนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ หนึ่งในนั้นมีการนําหอยทากนวลมาผลิตเป็นเครื่องสําอาง ทางคณะผู้จัดทํา จึงสนใจศึกษาชนิดของอาหารที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหอยทากนวล โดยใช้ผัก ผลไม้ และอาหารเสริม เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลและเป็นทางเลือกในการนําไปใช้วางแผนการจัดการหอยทากนวลที่เป็นศัตรูพืช รวมไปถึงการนําไปเพาะพันธุ์ เพื่อให้มีบทบาททางเศรษฐกิจ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปได้