การศึกษาชนิดของอาหารเสริมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิช (Cherax sp.)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีร์จุฑา บุญโสม, สิรภัทร แก้วทองประคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรถพล ขันแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กุ้งเครย์ฟิช เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กุ้งก้ามแดง เป็นกุ้งขนาดใหญ่ที่มีเปลือกหนา สามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ และมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี จึงเป็นกุ้งที่สามารถเลี้ยงได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไปได้ โดยมีอัตราการตายน้อยมาก อัตราการรอดชีวิตสูง เจริญเติบโตเร็ว ที่สำคัญสามารถขยายพันธุ์หรือเพาะพันธุ์ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำเค็ม จึงเป็นจุดเด่นที่ทำให้กุ้งเครย์ฟิชเลี้ยงได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย และ

มีการเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจกันในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งกุ้งเครย์ฟิชถือเป็นสัตว์ที่สามารถกินอาหารได้เกือบทุกอย่าง แต่ในธรรมชาติมันจะถือว่าเป็นสัตว์กินซากคือ ผัก ผลไม้ รากไม้ ใบไม้ และเศษหรือซากพืชซากสัตว์ชนิดต่าง ๆ เป็นหลัก ซึ่งอาหารที่มีประโยชน์ต่อกุ้งเครย์ฟิชและผู้เลี้ยงมักนำมาให้กุ้งกิน ได้แก่ สาหร่ายหางกระรอก ข้าวสุก ข้าวโพด ผักบุ้ง ฟักทอง มันฝรั่ง แหนแดง เป็นต้น

ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงต้องการทราบว่าอาหารที่มีประโยชน์ชนิดใดสามารถนำมาเป็นอาหารเสริมที่ทำให้กุ้งเครย์ฟิชเจริญเติบโตได้ดีที่สุดโดยวัดจากความยาวของกุ้ง และมวลของกุ้ง ซึ่งอาหารที่ทางผู้จัดทำได้เลือกคือ ผักบุ้ง ข้าวสุก และสาหร่ายหางกระรอก นำมาให้อาหารร่วมกับอาหารสำเร็จรูปสำหรับกุ้ง เนื่องจากเป็นอาหารที่มีประโยชน์และสามารถหาได้ภายในจังหวัดตรัง พร้อมทั้งทำการวัดคุณภาพของน้ำหลังจากให้อาหารแต่ละชนิดอีกด้วย