สารสกัดหยาบจากใบรางจืดโดยวิธีการสังเคราะห์เคมีสีเขียวที่เป็นตัวรีดิวซ์ในการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนเพื่อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนบนพื้นผิวสัมผัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิภาพร จิตต์ปรารภ, อัมรินทร์ เสนา, ธิดาพร กิติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรพัฒน์ ขันใจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคซิลเวอร์นาโนด้วยวิธีการการสังเคราะห์

เคมีสีเขียว (AgNPs) ที่ใช้สารละลายซิลเวอร์ไนเตรตเป็นสารตั้งต้น และมีสารสกัดหยาบจากใบรางจืด

เป็นตัวรีดิวซ์ เนื่องจากในสารสกัดหยาบจากใบรางจืดมีกลุ่มสารฟลาโวนอยด์ที่มีส่วนช่วยในการรีดิวซ์ Ag+

ที่ปรากฏแถบการดูดกลืนแสงในความยาวคลื่น 510 นาโนเมตร เเละลักษณะของอนุภาคซิลเวอร์นาโน

จะถูกตรวจสอบด้วยเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) อีกทั้งยังศึกษาประสิทธิภาพใน

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคที่ปนเปื้อนบนพื้นผิวสัมผัสของอนุภาคซิลเวอร์นาโนที่ใช้สารสกัดหยาบ

จากใบรางจืดเป็นตัวรีดิวซ์ โดยทดสอบกับเชื้อเเบคทีเรียก่อโรค 2 ชนิด คือ Escherichia coli และ

Bacillus cereus ด้วยวิธีการ Agar disc diffusion แล้วนำมาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบริเวณยับยั้ง

(Inhibition zone) ด้วยเครื่องเวอร์เนียคาลิปเปอร์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลด้วยค่าเฉลี่ยและ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

คำสำคัญ: อนุภาคซิลเวอร์นาโน, สารสกัดหยาบจากใบรางจืด, เชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli., เชื้อ

แบคทีเรีย Bacillus cereus, สารฟลาโวนอยด์