สารเคลือบกล่องจากสารสกัดกระชายขาวต่อการยับยั้งเชื้อราสกุลColletotrichum capsici

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาพัชร ใจมั่น, สิริรฏา อินตาวงค์, ณัฏฐา นวลกำแหง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีผู้คนส่วนมากปลูกพริกกันมากขึ้นในบางครั้งต้องเผชิญกับโรคกุ้งแห้งหรือโรคแอนแทรคโนส ซึ่งเกิดจากเชื้อราสกุลColletotrichum capsici ซึ่งโรคนี้จะเกิดจากพริกที่แก่จัดหรือเกิดตอนพริกใกล้แห้ง มีผลทำให้บริเวณพริกที่ถูกเชื้อราสกุลColletotrichum capsici และ โรคแอนแทรคโนส เข้าไปทำลายจะเกิดแผล ซึ่งอาการเริ่มแรกจะปรากฏเป็นวงช้ำสีน้ำตาล เนื้อของพริกบริเวณนั้นยุบลง ซึ่งถ้าสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการระบาดของโลกคือ มีความชื้นสูงหรือมีฝนตกชุก ซึ่งเชื้อราที่มีความสําคัญที่เป็นสาเหตุของโรคแอนแทรคโนส อยู่ในจีนัส Colletotrichum ทําให้เกิดความสูญเสียกับพืชเศรษฐกิจซึ่งทําให้ผลผลิตเน่าเสียอายุการเก็บเกี่ยวสั้นลง

และเชื้อราสามารถเข้าทําลายได้ทุกส่วนของพืชตั้งแต่ลําต้นจนถึงเมล็ด

ดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการทำสารเคลือบกระดาษจากสารสกัดกระชายขาวต่อการยับยั้งเชื้อราสกุลColletotrichum capsici ซึ่งมีองค์ประกอบของสารสกัดกระชายอีกทั้งกระชายยังหาง่ายตามท้องถิ่งต่างๆ อีกทั้งประโยชน์ในกระชายนั้นก็มีมากมายจึงได้คิดที่นำกระชายมาเป็นตัวช่วยในการยับยั้งเชื้อราและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราของกระชาย