นาฬิกาช่วยยืดเหยียดร่างกาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรธิดา หังโส, ขวัญชนก ไตรรุ่ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มานะ อินทรสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ออฟฟิศซินโดรม หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท และส่งผลให้มีสมรรถภาพร่างกายที่ดี กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรง ข้อต่อส่วนต่าง ๆ ทำงานได้ดี ข้อมูลที่นำมาใช้ได้แก่ ปัญหาการนั่งนานๆมีผลอย่างไรต่อสุขภาพ แนวทางแก้ปัญหาของการเกิดโรคเรื้อรัง วิธียืดเหยียดร่างกายที่เหมาะสมมีท่าอะไรบ้าง และบอร์ด Arduino เพื่อออกแบบ นาฬิกาช่วยยืดเหยียดร่างกาย ( We are stretching together clock ) ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีการดำเนินงานการเหยียดกล้ามเนื้อและลดพฤติกรรมการเนือยนิ่งของนาฬิกาช่วยยืดเหยียดร่างกาย ( We are stretching together clock ) จะมีการขึ้นโครงร่างผ่าน Tinkercad และรูปแบบโมเดล 3D เพื่อทำให้รู้ว่าลักษณะนวัตกรรมเป็นอย่างไรและควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง องค์ประกอบหลักๆจะมีบอร์ด Arduino เพื่อเชื่อมกับเซนเซอร์หลักๆ 2 เซนเซอร์คือ DTH22 ( เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น ) และ PIR Sensor (เซนเซอร์ตรวจจับความร้อน ) และแสดงผลทางหน้าจอ LCD ซึ่งประกอบไปด้วย เวลา วัน เดือน ปี อุณหภูมิ และ ตัวจับเวลาที่จะเริ่มถอยหลังเมื่อผู้ใช้กดปุ่มด้านบน ลำโพงบริเวณด้านข้างของนาฬิกาที่จะส่งเสียงเตือนเมื่อครบจากการจับเวลา 2 ชั่วโมงและจะเริ่มบอกวิธีการยืดเหยียดร่างกายทั้งหมด 10 ท่า ท่าละ 20 วินาทีเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังจากที่ล้าจากการนั่งทำงานนานๆ เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อน PIR sensor จะตรวจจับว่ามีการยืดเหยียดจริงหรือไม่จากการที่นาฬิกาส่งเสียงเตือนจนกว่าจะลุกขึ้นออกจากระยะตรวจจับของเซ็นเซอร์ เมื่อเซ็นเซอร์รับรู้ว่ามีการเคลื่อนไหวเพื่อลุกขึ้นไปยืดเหยียดแล้วจะหยุดส่งเสียงเตือนและ ลำโพงบริเวณด้านข้างนาฬิกาจะเริ่มบอกวิธีการยืดเหยียดต่อไป วิธีการตรวจสอบนาฬิกาช่วยยืดเหยียดร่างกายว่ามีประสิทธิภาพมากเพียงใด โดยสามารถรู้ได้จากการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้ทดลองก่อนใช้นาฬิกาช่วยยืดเหยียดร่างกายเเละหลังใช้นาฬิกาช่วยยืดเหยียดร่างกายแล้วนำมาเปรียบเทียบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมั้ย จากการทดสอบดังนี้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ดัชนีมวลกาย นั่งงอตัวไปข้างหน้า แรงบีบมือ ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ 60 วินาที ยืนยกเข่าขึ้นลง 3 นาที ถ้าหากอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นแสดงว่านวัตกรรมนาฬิกาช่วยยืดเหยียดร่างกาย ( We are stretching together clock ) นี้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้