ถุงมือเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการที่บกพร่องด้านการได้ยิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แพรวา เลาหศักดิ์เสนา, พรกมล วัชรีโยธิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศึกษานารี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เราต่างก็ตระหนักดีว่าการสื่อสารของมนุษย์ชาติมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการสื่อสารกันด้วยคำพูดและการได้ยินและอาจจะมีการสื่อสารกันด้วยวิธีอื่นๆอีกเช่นการสื่อสารด้วยภาษากายการสื่อสารด้วยภาษาเขียนหรือการสื่อสารกันด้วยเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆอย่างไรก็ดีการสื่อสารต่างๆที่กล่าวมาก็ยังสำคัญรองลงมาจากการสื่อสารด้วยคำพูดและการได้ยินเพราะนอกจากจะสร้างความ เข้าใจในระหว่างกันและกันแล้วยังสามารถสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างกันได้อย่างมั่นคงและยังยืนกว่า

ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยในโลกใบนี้ที่มีความบกพร่องทางการพูดและการได้ยิน ทำให้เขาเหล่านั้นขาดโอกาสหลายหลายอย่างทางสังคมก่อให้เกิดปมด้อยและจุดบอดในการพัฒนาในหลายหลายด้านต่อไป

จากการตระหนักรู้ดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมกันประดิษฐ์ถุงมืออัจฉริยะเพื่อช่วยให้ผู้มีความบกพร่องทางการพูดและการได้ยินได้มีโอกาสสื่อสารกับผู้คนในสังคมได้โดยปราศจากอุปสรรคจากความบกพร่องที่พวกเขามีอยู่นั้น