การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการละลายโฟมพอลิสไตรีน ด้วยสารสกัดจากผิวเปลือกส้มเขียวหวาน และ ผิวเปลือกมะกรูด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปองคุณ เพ็ชรภา, ปุณยกร สืบสิงห์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมมีการผลิตและใช้โฟมมากขึ้น โฟมพอลิสไตรีน เป็นโฟมที่ได้มาจากพอลิสไตรีนโดยโพลีสไตรีนเป็นพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก คือหลอมเป็นของเหลวได้ โดยที่อุณหภูมิห้องจะอยู่ในสถานะของแข็ง แต่จะหลอมละลายเมื่อทำให้ร้อนและแข็งตัวเมื่อเย็นลง โพลีสไตรีนแข็งที่บริสุทธิ์จะไม่มีสี ใส แต่สามารถทำเป็นสีต่าง ๆได้ และยืดหยุ่นได้จำกัด มักใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร เช่นกล่องหรือถาดใส่อาหาร โดยโฟมพวกนี้ เมื่อถูกใช้แล้วทิ้งจะกลายเป็นขยะ ย่อยสลายและทำลายได้ยาก นอกจากนี้เปลือกส้มและมะกรูด เป็นผลิตภัณฑ์เหลือทิ้งจากการผลิตเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะส้มที่มักจะเหลือเปลือกจากการผลิตน้ำส้ม โดยจากการศึกษาพบว่า ในเปลือกของพืชตระกูลส้มมีสารลิโมนินที่ช่วยละลายโฟมพอลิสไตรีนได้ ดังนั้นการทำโครงงานในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะศึกษาประสิทธิภาพการละายโฟมพอลิสไตรีน ด้วยสารสกัดจากเปลือกส้มและมะกรูด เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อ