การศึกษาเจลพอลิแซ็กคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวในการกักเก็บน้ำตาลกลูโคส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกชนม์ เนวะมาตย์, ภัทรพล วงศ์เทวราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากข้อมูลของสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติในปี พ.ศ.2560 มีการประเมินว่ามีผู้ป่วยเบาหวานรวม 425 ล้านรายทั่วโลกและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ซึ่งผู้ป่วยโรคนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน โรคเบาหวาน คือโรคที่มีความผิดปกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงาน โดยขบวนการนี้เกี่ยวข้องกับอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตับอ่อนเพื่อใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับปกติ จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ พบว่าเจลพอลิแซ็กคาไรด์จากเปลือกของผลทุเรียนสามารถกักเก็บน้ำตาลกลูโคสและซูโครส ไม่ทำให้น้ำตาลกลูโคสถูกดูดซึมไปใช้ได้ทั้งหมด คุณสมบัติเช่นนี้ของเจลลพอลิแซ็กคาไรด์ อาจนำมาใช้ประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุมอาหหารในผู้ป่วย ได้แก่ เบาหวาน ทางผู้จัดทำจึงต้องการนำคุณสมบัติของเจลพอลิแซ็กคาไรด์มาใช้ในการกักเก็บน้ำตาลกลูโคส โดยศึกษาเจลพอลิแซ็กคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียว กระเจี๊ยบเขียวจัดเป็นผักที่มีคุณค่าอาหารสูง เมื่อนํามาปรุงอาหารหรือสัมผัสกับน้ำ จะมีเมือกขับออกมาจากฝัก เมือกดังกล่าวเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่หรือพอลิแซ็กคาไรด์จับกับส่วนของโปรตีนและแร่ธาตุพอลิแซ็กคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียว มีวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อศึกษาวิธีการสกัดเจลพอลิแซ็กคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเจลพอลิแซ็กคาไรด์จากกระเจี๊ยบเขียวในการกักเก็บน้ำตาลกลูโคส