การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดพอลิไฮดรอกซีบิวทิเลตที่ได้จากรากพืชต่างชนิด เพื่อการผลิตพลาสติกชีวภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กวินธิดา ศรีสำอางค์, ศรุดา นะรินยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณสารสกัดไฮดรอกซีบิวทิเลต(PHB)จากรากข้าว รากอ้อย และรากข้าวโพดเพื่อนำมาผลิตพลาสติกชีวภาพ

มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อศึกษาวิธีการสกัดสาร PHB จากรากพืช

2.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปริมาณ PHB ที่สกัดได้จากรากอ้อย รากข้าว และรากข้าวโพด ด้วยตัวทำละลายเมทานอล และอะซิโตน

3.เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการสกัดPHB