พัฒนาต้นแบบห้องเก็บเสียงจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิติภัทร กั้วพรม, นราวิชญ์ ภูคงน้ำ, ธีรพงศ์ ภูพาที

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชุมพล ชารีแสน, สุริยา โพธิ์เปี้ยศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสถานที่ที่ต้องการความเงียบสงบไร้ซึ่งเสียงรบกวนเพื่อใช้ในการศึกษาหรือทำกิจกรรมทีต้องใช้สมาธิ มักประสบปัญหาเรื่องเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นเสียงคนคุยกันเสียงท่อไอเสียรถหรือเสียงเครื่องบิน และยังมีปัญหาในเรื่องของภาวะโลกร้อน(Global warming)ส่งผลเสียกับโลกของเราและเสียงรบกวนทำให้เกิดความรำคาญใจหรือตกใจทางผู้จัดทำเล้งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเสียง วัสดุที่มีผลต่อการเดินทางของเสียง วัสดุที่สามารถหาได้จากธรรมชาติ การสะท้อนเสียง เพื่อนำมาทำแบบจำลองห้องเก็บเสียง เพื่อนำมาสร้างแผ่นดูดซับเสียงโดยการสร้างแบบห้องจำลองขนาด1เมตร x 1เมตร สร้างเป็นทรงลูกบาศก์ ด้วยไม้อัดทำการใส่แหล่งกำเนิดเสียงไว้ข้างในจากนั้นทดสอบการสะท้อนเสียงและความดังของเสียงที่ได้ยิน นำวัสดุดูดซับเสียงที่ทำไว้ติดกับผนังด้านในของแบบจำลองจากนั้นทดสอบอีกครั้งเพื่อดูประสิทธิภาพของการสะท้อนและการดูดซับเสียง