สารสกัดแทนนินจากใบฝรั่งและเปลือกมังคุดยับยั้งการเจริญเติบโตของ เชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรธัช กัลลาปี, ณัฐพล พลราชม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีระวุฒิ จันทะพันธ์, ชวลิต บัวพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารแทนนนิน เป็นสารประกอบโพลีฟีนิลชนิดหนึ่งซึ่งพบได้ในพืชหลายชนิด มีสถานะเป็น กรดอ่อน มีรสฝาด สารแทนนินสามารถพบได้มากในพืชที่มีรสฝาด เช่นใบฝรั่ง เปลือกมังคุด ใบชา ใบพูล ใบชุม เห็ดเทศ เปลือกเมล็ดมะขาม กล้วยดิบฯลฯ มีฤทธิ์ในการบรรเทาทองเสีย และปองกัน การทําลายจากเชื้อรา หรือแบคทีเรียบางชนิด ทางผู้จัดทําได้นําใบฝรั่งและเปลือกมังคุดมาสกัดเป็น สารสกัดจากแทนนินจากใบฝรั่ง และเปลือกมังคุด เพื่อนํามาใช้การยับยั้งการเจริญของ Staphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุให้เนื้อสัตว์เน่าเสียง่าย ทางผู้จัดได้เลือกใช้ใบฝรั่งและเปลือก มังคุด เนื่องจากเป็นพืชที่หาได้ง่ายตามท้องตลาดเเละให้ปริมาณเเทนนินที่สูงมาก