สารเคลือบผิวจากสารสกัดเปลือกแก้วมังกรเพื่อชะลอความสุกของกล้วยหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชิษณุพงศ์ จันทะเพชร, รพีภัทร ไชยคราม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุภาวดี บุษบงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง สารเคลือบผิวจากสารสกัดเปลือกแก้วมังกรเพื่อชะลอความสุกของกล้วยหอม โดยนำเปลือกแก้วมังกรที่เป็นเศษเหลือทิ้งมาสกัดเป็นสารเคลือบผิวเพื่อนำมาชะลอความสุกของกล้ยวหอมทอง โดยมีการเทียบประสิทธิภาพระหว่างสารเคลือบผิวจากแก้วมังกรและสารเคลือบผิวในท้องตลาด