สารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนเพื่อนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริมา ถาพร, ธนัชญา น้อยทรง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ ภูหัวไร่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การบำบัดน้ำเสียโดยการสารสกัดสารแทนนินในเปลือกมะพร้าว เป็นโครงงานที่ต้องการศึกษาการบำบัดน้ำเสียของสารแทน นินที่มีในเปลือกมะพร้าว ซึ่งสารแทนนินจะไปจับกับตะกอนของเสียที่อยู่ในน้ำให้ ตกลงไปข้างล่างทำให้น้ำใส

ในปัจจุบัน เราได้พบปัญหาเกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองที่เราใช้กับอยู่ทุกวันคือ ปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและเกินตะกอนลอยขึ้นมามากมายทำให้เราไม่สามารถ มองเห็นสิ่งที่อยู่ในน้ำได้ และจากการศึกษาของ ภีรติย์ ชินโรจน์บวรกุล พบว่าสาร สกัดแทนนินสามารถช่วยให้สามารถสร้างตะกอนเพื่อบำบัดน้ำเสียได้ นอกจากนี้ ปาริชาติและคณะยังได้ศึกษา ประมาณของสารแทนนินที่พบได้มากที่สุด คือพบในเปลือกมะพร้าวอ่อนอ่อนและยัง เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกมะพร้าวอีกด้วย ดั้งนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ จะนำสารสกัดแทนนินจากเปลือกมะพร้าวอ่อนเพื่อนำมาบำบัดน้ำเสียซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกมะพร้าวอ่อนที่เหลือทิ้ง แล้วและเป็นการสร้างองค์ความรู้ทางด้านข้อมูลทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่เป็น ประโยชน์ อันส่งผลให้เกิดความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้องต่อไปในอนาคต