การพัฒนาภาชนะเก็บรักษาไข่ไก่ด้วยการเลียนแบบการสร้างรังของแตน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชชาพร การขยัน, จิราพรรณ พุ่มสงวน, เอกฉัตร ตันเฮง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สโรชินี พงศ์สุปาณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการสังเกตบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่ตามท้องตลาด พบว่ามีทั้งแบบพลาสติกและแบบกระดาษ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหามลพิษดังกล่าว เราได้ทำการศึกษาโครงสร้าง วัสดุ และคุณสมบัติของรังแตน ในส่วนของไข่ไก่ ความชื้นและอุณหภูมิมีผลต่ออายุของไข่ไก่จากงานวิจัยพบว่า รังแตนมีคุณสมบัติความไม่ชอบน้ำ ซึ่งความชื้นมีส่วนทำให้ไข่ไก่เสียได้ง่าย จึงได้ทำให้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาภาชนะเก็บรักษาไข่ไก่ด้วยการเลียนแบบการสร้างรังของแตน ดังนั้นในขั้นตอนแรกทำการศึกษาวัสดุ องค์ประกอบการสร้างรัง และคุณสมบัติของรังแตน ในการทดลองที่ 2 ศึกษาโพรลีนต่างชนิดกันด้วยอัตราส่วน 1:1 ได้แก่ ถั่วเหลือง เมล็ดฟักทอง และผลมะเม่า ทำการทดลองโดยนำโพรลีนแต่ละชนิดปั่นรวมกับใบไม้และขึ้นรูปเป็นแผ่น จากนั้นทดสอบความชอบน้ำและไม่ชอบน้ำ โดยนำน้ำหนักเส้นใยที่แช่น้ำแล้วลบกับเส้นใยแห้ง และทดสอบการรับน้ำหนักโดยใช้ถุงทรายถ่วงและเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อย ๆ การทดลองที่ 3 ทำการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองที่ 2 และเพิ่มชนิดของดิน ได้แก่ ดินเหนียว ดินร่วน และดินทราย ในส่วนของการทดลองที่ 4 ทำการทดลองเช่นเดียวกับการทดลองที่ 2 แต่เปลี่ยนจากชนิดของโพรลีนเป็นอัตราส่วนต่าง ๆ การทดลองที่ 5 นำตัวเลือกที่ดีที่สุดของแต่ละการทดลองมาขึ้นรูปเป็นภาชนะที่เก็บรักษาไข่ไก่ที่เก็บผลการทดลองจากความชื้น อุณหภูมิของภายในและภายนอกที่ต่างกัน การรับน้ำหนักไข่ไก่ และอายุของไข่ไก่ ในการทดลองสุดท้าย เพิ่มประสิทธิภาพของภาชนะเก็บรักษาไข่ไก่