เจลสมานแผลจากคาบอกซีเมทิลไคโตซานและว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนะภูมิ หมัดหมาน, ฟะฮ์มีย์ นะโก๊ะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัตตู อาแวกาจิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวันเราอาจเกิดอุบัติเหตุซึ่งก่อให้เกิดบาดแผลได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการสร้างเจลสมานแผลอ เพื่อช่วยรักษาอาการบสดเจ็บพร้อมให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว และทำหน้าที่เหมือนปลาสเตอร์ปิดแผลแต่ไม่สร้างขยะ