เตาฟิก สองเมือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตาฟิก สองเมือง, ธีธัช สะมะอุน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวรอมละห์ มะสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประส่งเพื่อแก้ปัญหาการลดลงของแรงงานเกษตรกรรม และช่วยเพิ่มความง่ายดายและยกระดับการเลี้ยงวัวให้ทันกับยุคสมัยใหม่ปรับใช้เทคโนโลยี IOT (เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ทางฮาร์ดแวร์ที่ต่างกันไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลและการควบคุมได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งสามารถติดต่อกันและทำงานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ) เข้าสู่อาชีพเลี้ยงวัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระงานของเกษตรกร โดยเน้นการใช้ระบบอัตโนมัติในการดูแลในการให้อาหารวัวโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพและประหยัดเวลาในการเลี้ยงวัวอีกทั้งยังแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร โดยเน้นปรับใช้เทคโนโลยี IOT เพื่อช่วยให้การเลี้ยงวัวเป็นอาชีพที่น่าสนใจและยังเป็นที่ต้องการในยุคดิจิทัลที่มีแนวโน้มในการลดลงของอาชีพเกษตรในคนรุ่นใหม่ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความเป็นมาตรฐานของการเลี้ยงวัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามยุคสมัยและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป