เครื่องปอกกระท้อนกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศศินภา เเซ่เล้า, กวิสรา หลีสกุล, ซีรีน ตนคลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณกร โชคประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเครื่องปอกกระท้อนมีแนวคิดมาจากการที่ได้สังเกตถึงการใช้เวลาในการปอกกระท้อนของบุคคลที่ประกอบอาชีพขายกระท้อน โดยโครงงานนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีและกระบวนการเกี่ยวกับการสร้างเครื่องปอกกระท้อนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อศึกษาการออกแบบและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปอกกระท้อน ที่สามารถปอกเปลือก และสับลูกกระท้อนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และเพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการปอกเปลือกกระท้อนเมื่อเทียบกับคนปกติ ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มจึงได้ริเริ่มออกแบบเครื่องปอกกระท้อนที่สามารถปอกและสับกระท้อนโดยใช้การทำงานของมอเตอร์เป็นหลักเพื่อความรวดเร็วและประหยัดเวลาจากการทดลอง ทั้งนี้พบว่าการใช้เครื่องปอกกระท้อนสามารถช่วยประหยัดเวลาและแรงในการปอกได้มากกว่าการใช้มือปอก เนื่องจากการการที่ใช้มอเตอร์นั้นช่วยลดการใช้แรงและพลังงานจากการที่จะต้องออกแรงในการทำงานด้วยตนเอง