วุ้นเพาะเชื้อเห็ดจากเม็ดขนุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวดี บุญนิธี, ธันยพร ทาดี, วรินทร เทียมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พวกเราต้องการพัฒนาวุ้นเพาะเชื้อเห็ดจากสูตรเดิมที่ใช้มันฝรั่งเปลี่ยนเป็นวุ้นเพาะเชื้อเห็ดที่ทำมาจากเม็ดขนุนที่มีต้นทุนตํ่าแทน ทำให้ลดต้นทุนในการผลิตและให้เหมาะสมกับฤดูกาลในแต่ละช่วง นอกจากนี้ยังทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตมากยิ่งขึ้น