สีย้อมผ้าจากสมุนไพรธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุลปรียา อารยะรุ่งเจริญกิจ, ชนนิกานต์ ทองมานะเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพ แป้นดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันเสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นมักจะใช้สีย้อมผ้าที่มีส่วนประกอบที่หากมีการ สะสมเพิ่มมากขึ้นก็จะมีอันตรายต่อร่างกายและสุขภาพ อีกทั้งยังมีราคาสูง การย้อมผ้าด้วยการสกัดสีจาก ธรรมชาตินั้นจึงเป็นทางเลือกที่ดี และเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่อดีต โดยสามารถนำวัสดุ ธรรมชาติที่สามารถหาได้ง่ายมาสกัดสีและนำไปย้อมกับผ้า ทางคณะผู้จัดทำได้ค้นพบว่ามังคุดเป็นผลไม้ ที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมบริโภคและยังจัดว่าเป็น ราชินีแห่งผลไม้ไทย อีกด้วย ดังนั้นเปลือกมังคุดจึง สามารถหาได้ง่ายตามท้องถิ่นต่างๆ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการนำเปลือกมังคุดซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ อีกทั้งยังได้ทำการต่อยอดเป็นนวัตกรรมโดยการนำสีของ หาได้ง่ายมาทําการสกัดสีและนำไปย้อมกับผ้า อีกทั้งยัง เปลือกมังคุดไปทำให้เป็นผงสี ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ง่าย ปลอดภัย และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชม