ประสิทธิภาพของน้ําหมักปลาที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของผักกรีนคอสที่ปลูกในไฮโดรโปนิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรภพ จำรัสประเสริฐ, ศรีภูมิ ศรีไชย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรพล ฐิติธนากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้สร้าขี้นเพื่อหาประสิทธิภาพของน้ำหมักปลาเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ย a b ในการปลูกไฮโดรโปนิกส์ เนื่องจากการใช้ปุ๋ย a b มีไนโตรเจนตกค้าง ซี่งส่งผลต่อผู้บริโภค