ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากขิงต่อการยั้งยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคทางผิวหนังและทางเดินอาหาร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิปก แซมรัมย์, กุลนิดา วิรุฬห์รักษ์สกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สิตานันท์ พุ่มแก้ว, นิทัศน์ เพราแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางผิวหนังและโรคติดเชื้อทางเดินอาหารในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อบริเวณผิวหนัง 400,373 ราย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อบริเวณทางเดินอาหาร 656,020 ราย โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus และเชื้อแบคทีเรีย Shigella sonnei ตามลำดับ ขิง (Zingiberaceae) เป็นพืชสมุนไพรทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสีเหลืองเข้มและคุณประโยชน์มากมาย ซึ่งนิยมนำมาผสมในตำรับยาสมุนไพรไทย งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากขิงต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคทางผิวหนังและทางเดินอาหาร โดยศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดขิงที่สกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน เอทิลอะซิเตต เอทานอล และระเหยตัวทำละลายจนเป็นผงแห้งจากนั้นนำมาเจือจาง Mueller-Hinton Broth (MHB) เพื่อหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ (Minimum inhibitory concentration : MIC) และนำไปหาค่าความเข้นข้นต่ำสุดที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (Minimum Bactericidal Concentration : MBC) โดยเปรียบเทียบกับแผ่นยาปฏิชีวนะ Ampicillin และ Chloramphenicol และวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ clear zone