ประสิทธิภาพของการบ่มเซรั่มน้ำยางร่วมกับ Bacillus sp. ต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโตของกวางตุ้งฮ่องเต้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกานต์ การขยัน, พัชรนันท์ เพชร์พรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย แดงสวัสดิ์, ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาอย่างยาวนาน และมีพื้นที่ในการทำการเกษตรมากเป็นลำดับที่ 48 ของโลก โดยส่วนใหญ่มักจะนิยมปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยยิ่งผลผลิตมีปริมาณและขนาดมากเท่าใด ราคาก็จะยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้น เกษตรกรจึงนิยมใช้สารเคมีในการเร่งปริมาณและขนาดของผลผลิต จึงทำให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทางผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาเซรั่มน้ำยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมยางและมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช โดยนำมาบ่มร่วมกับสปอร์ของแบคทีเรียโพรไบโอติก 4 สายพันธุ์ ได้แก่ CKNJh11, THPS1, PWR01 และ OYNH19 ทั้งที่ห่อหุ้มและไม่ห่อหุ้มด้วยโซเดียมแอลจิเนต เพื่อเพิ่มสารอาหารและแร่ธาตุให้กับเซรั่มน้ำยาง จากนั้นนำปุ๋ยหมักเซรั่มน้ำยางมาทดสอบประสิทธิภาพ โดยเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของกวางตุ้งฮ่องเต้ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่คนนิยมปลูกและรับประทาน ซึ่งมีชุดการทดลองกลุ่มควบคุมเชิงบวก ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7 ชุดการทดลองกลุ่มควบคุมที่ให้น้ำหมักชีวภาพทางการค้า ชุดการทดลองกลุ่มควบคุมเชิงลบที่ไม่มีการให้ปุ๋ยหรือน้ำหมักชนิดใดเลย ชุดการทดลองกลุ่มที่ให้เซรั่มน้ำยางหมักโพรไบโอติกแบบห่อหุ้มสปอร์ระยะเวลาหมัก 7 วันและ 14 วัน ชุดการทดลองกลุ่มที่ให้เซรั่มน้ำยางหมักโพรไบโอติกรูปแบบสปอร์ระยะเวลาหมัก 7 วันและ 14 วัน และกลุ่มที่ให้เซรั่มน้ำยางที่ไม่ได้หมักกับโพรไบโอติก จากผลการทดลองพบว่า ชุดการทดลองกลุ่มที่ให้เซรั่มน้ำยางหมักโพรไบโอติกรูปแบบสปอร์ระยะเวลาหมัก 7 วัน มีอัตราการเจริญเติบโตของกวางตุ้งฮ่องเต้เมื่อมีอายุ 14 วันดีที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความสูงของลำต้นอยู่ที่ 7.63 2.60 ค่าเฉลี่ยความสูงของลำต้นอยู่ที่ 7.63±2.60 ค่าเฉลี่ยความอวบของลำต้นอยู่ที่ 0.56±0.31 ค่าเฉลี่ยจำนวนใบอยู่ที่ 7.33±2.08 ค่าเฉลี่ยความกว้างใบอยู่ที่ 3.40±1.73 ค่าเฉลี่ยความยาวใบอยู่ที่ 5.46±2.11 และค่าเฉลี่ยความยาวก้านใบอยู่ที่ 2.76±0.75 ดังนั้นจากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าปุ๋ยหมักเซรั่มน้ำยางนี้สามารถนำมาใช้เป็นทางเลือกแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของกวางตุ้งฮ่องเต้ได้จริง และแบคทีเรียโพรไบโอติกยังสามารถพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรสามารถนำไปบ่มได้ด้วยตนเองอีกด้วย