การหาปริมาตรครึ่งหนึ่งของแก้วรูปทรงต่างๆที่แตกต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนากานต์ จุฑามาตย์, ณัฐณิชา ธรรมเพชร, ฟาห์มี่ ปากบารา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปาจรีย์ ชัยเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การนำแก้วรูปทรงต่างๆที่แตกต่างกันมาหาปริมาตรของครึ่งแก้ว และรัศมีของแก้วพร้อมจุดศูนย์กลางของแก้ว โดยที่แต่ละแก้วจะใส่น้ำในลักษณะที่รัศมีของแก้วเท่ากัน แล้วนำไปหาปริมาตรขณะที่รัศมีเท่ากัน