เครื่องฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เปรมมิกา บัณฑิตสินทรัพย์, ชมพูนุช พันธุ์ปัญญา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติพงษ์ น้ำจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย หรือมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานเกิน 1 สัปดาห์การเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติ การฟื้นฟูภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ดีที่สุดคือการดูแลผู้ป่วยให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง

การกายภาพบำบัดเป็นการรักษาเพื่อป้องกัน ส่งเสริม และฟื้นฟูสุขภาพสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติมากที่สุดโดยรักษาด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดเป็นหลัก เนื่องจากเครื่องมือทางกายภาพบำบัด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษา เพราะจะช่วยทำให้ผลลัพธ์ในการรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากการสร้างเครื่องช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขนของผู้ป่วยที่มีภาวะกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง สามารถเคลื่อนที่ขึ้นลงที่มุม 0-60 องศา โดยควบคุมและตั้งเวลาการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน BLYNK ได้