แอปพลิเคชันแสกนวัตถุสามมิติคำนวณสารอาหารและโภชนาการ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรรณภัทร ผลพืชน์, ขีรอัปสร พศุตม์พงศ์, ปัญญาพร กุลจิตติเดโช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณชัย กลิ่นกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แอพพลิเคชันในการคำนวณสารอาหารของผู้ใช้ในแต่มื้อเพื่อช่วยในเรื่องสุขภาพและแก้ไขปัญหาโรคที่เกี่ยวกับการขาดหรือเกินของสารอาหารโดยแอพพลิเคชันจะทำงานด้วยการใช้กล้องสแกนภาพอาหารให้กลายเป็นภาพ3มิติแล้วแสดงผลเป็นปริมาณของสารอาหารแต่ละชนิด ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ 1. แอปพลิเคชันแสกนวัตถุสามมิติที่สามารถคำนวณโภชนาการและสารอาหารได้

  1. แอปพลิเคชันสามารถให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการได้รับและการขาดสารอาหารได้อย่างแม่นยำ ทำให้สามารถวางแผนการบริโภคได้ดีขึ้น

  2. แอปพลิเคชันเป็นตัวช่วยให้ลดอัตราความเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่าง ๆ และช่วยส่เสริมสุขภาพ