การออกเเบบ, การจําลองโมเลกุล, การสังเคราะห์สารที่มีฤทธิ์ต้านยาปฏิชีวนะเเละ ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันของอนุพันธุ์ Ibuprofen

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นลินนิภา พุฒพวง, พรลภัส แซ่ซั่ว, รัฐศิลป์ ศรีศรานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สรชัย แซ่ลิ่ม, มูฮำหมัด นิยมเดชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยาลดการอักเสบหรือยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs ได้มีการใช้การมานาน และปัจจุบันก็มียาอยู่ในตลาดมากมาย ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถบอกได้ว่ายาตัวไหนดีที่สุด เนื่องจากว่าการตอบสนองของยาแต่ละคนและแต่ละขนาดของยาจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้บริโภคควรจะมีความรู้ในการเลือกใช้ยากลไกการออกฤทธิ์ของยากลุ่ม NSAIDs ยานี้ออกฤทธิ์โดยการยับยั้ง enzyme ที่เรียกว่า

cyclooxygenases ทำให้ลดการอักเสบและลดอาการปวด การยับยั้ง enzyme ดังกล่าวทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมาอีกหลายประการเเละเนื่องจากไอบูโพรเฟน ที่ใช้ในปัจจุบันกันอย่างแพร่หลายนั้น ยังคงมีผลข้างเคียงอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของไอบูโพรเฟน ให้แตกต่างจากเดิม โดยหวังให้ ผลที่ออกมานั้นจะส่งผลให้ตัวโครงสร้างยาที่ได้นั้น ได้สรรพคุณทางยานั้นใกล้เคียงกับเดิม และเกิดผลข้างเคียงให้น้อยลง