การออกแบบ molecular spring โดยการคำนวณแบบ DFT

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญธร เธียรมนตรี, ภัทรมน เธียรมนตรี, อมลวรรณ นราศิโรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาโรจน์ บุญเส็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Molecular Spring คือ โมเลกุลที่มีลักษณะรูปร่าง และมีคุณสมบัติคล้ายสปริง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย เช่น การขนส่งยาโดยใช้ molecular spring เป็นตัวขนส่งและช่วยคงความเข้มมข้นของยาในการไปสู่อวัยวะต่างๆของร่างกายผ่านจากการหด-ขยายของโมเลกุล เนื่องจากยังไม่มีผู้ใดทำการศึกษาเกี่ยวกับผลของหมู่แทนที่ที่เปลี่ยนไปของ molecular spring ที่มีต่อค่านิจสปริงของโมเลกุลนั้นๆ โครงงานนี้จึงทำการศึกษาค่านิจสปริงของโมเลกุลโดยทำการเปลี่ยนหมู่แทนที่ของสปริงที่มีสายโมเลกุลหลัก คือ 2,6-diaminopyridine ที่มีหมู่แทนที่ทั้งหมด 2 กลุ่มใหญ่ จำนวน 6 โมเลกุล คือ กลุ่ม Withdrawing ได้แก่ -NH3+, -CN, -COH และ กลุ่ม Donating ได้แก่ –NH2, -OH, -OCOH ที่มีการจำลองโมเลกุลโดยวิธีการ density functional theory (DFT) ซึ่งใช้หาแนวโน้มของค่านิจสปริงของโมเลกุล ซึ่งจะนำไปสู่การหาหมู่แทนที่ที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆสืบต่อไป