การหาพื้นที่รูป n เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าเเนบในวงกลมโดยใช้สมการวงกลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วงศ์วริศ ศิลปพิพัฒน์, ภวัต ลิลาพันธิสิทธิ, ก้องณพัฒน์ ดำหนู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวุฒิ ดุมลักษณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดุ่งหมายเพื่อศึกษาหาพื้นที่รูปnเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าที่เเนบในวงกลม