การพัฒนาวัสดุปิดแผลชนิดเหลวจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญพัชร ศรีสัมฤทธิ์, ประภาศิริ โชคชัยทวีลาภ, ณัฐพล สีหา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนัญ ผลประไพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาวัสดุปิดแผลชนิดเหลวโดยใช้วัตถุจากธรรมชาติ โดยเตรียมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเซลลูโลสที่สกัดจากผักตบชวา ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการก่อตัวเป็นวัสดุปิดแผลบนผิวหนัง วัสดุปิดแผลชนิดเหลวนี้ยังประกอบด้วยสารสกัดจากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ การสมานแผล การต้านอนุมูลอิสระ และการต้านจุลินทรีย์ เมื่อวัสดุปิดแผลชนิดเหลวได้ก่อตัวเป็นวัสดุปิดแผลแล้ว จะได้นำมาทดสอบคุณสมบัติทางชีวภาพอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ การทดสอบความยืดหยุ่น การยืดตัว ณ จุดขาด และความต้านทานต่อแรงดึง รวมทั้งการศึกษาขนาดและโครงสร้างรูพรุนของวัสดุปิดแผลที่เตรียมได้