การสำรวจและเปรียบเทียบคุณลักษณะน้ำและจำนวนประชากรโดยรอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาณิน ตั้งอุดม​วง​ษา​, พุทธมงคล ยวนแหล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ซัลวาณีย์ เจ๊ะมะหมัด, ธิยาภรณ์ ศรีเมือง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการสำรวจและเปรียบเทียบคุณลักษณะน้ำและจำนวนประชากรโดยรอบจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนประชากรและเกณฑ์การทดสอบคุณภาพน้ำที่กำหนด

โดยการทดสอบคุณภาพน้ำจะใช้เกณฑ์อยู่ 7 เกณฑ์ คือ การตกตะกอน การตรวจสอบสีของน้ำ สภาพน้ำหลังระเหย การตรวจสอบค่า pH การตรวจสอบความกระด้าง การวัดค่า DO และการสำรวจโปรโตซัวในน้ำ

เมื่อได้ข้อมูลคุณภาพของน้ำแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร โดยอ้างอิงจากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ พบว่า ในพื้นที่ที่มีประชากรอยู่มากจะมีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ(DO)ที่ต่ำกว่าพื้นที่ที่มีประชากรอยู่น้อยและปริมาณการปนเปื้อนของน้ำแปรผันตรงกับจำนวนประชากรพื้นที่ ส่วนค่าความกระด้างและค่า pH ของน้ำไม่ได้เกิดความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด จึงไม่นำมาพิจารณาในการสรุปผล