การศึกษาลักษณะและสมบัติดินบางประการในพื้นที่เกษตรกรรมอำเภอลาดหลุมแก้วที่ได้รับผลกระทบจากการรุกล้ำน้ำทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรพล กัตติกมาส, พริษฐ์ ขันทีท้าว, นพบดินทร์ วัลลานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษา ตรวจสอบ และหาลักษณะคุณสมบัติบางประการของดินในพื้นที่เกษตรกรรมอำเภอลาดหลุมแก้วที่ได้รับผลกระทบจากการรุกล้ำน้ำทะเล เพื่อนำไปวิเคราห์ถึงแนวทางการนำดินในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ หรือแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการนำไปปรับใช้ในกิจกรรมทางการเกษตรหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น