การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นกล็อกซิเนีย (Sinningia speciosa Lodd.) หลัง ผ่านการฉายรังสีแกมมาเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภกานต์ ศรีคำมี, ชนากานต์ นาคกัน, ธนาคาร สุวภาพไพบูลย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิชากร สัตย์จริง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นกล็อกซิเนีย หลังผ่านการฉายรังสีแกมมาเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ(The Study Changing of Gloxinia after Screened Gamma Radiation for Tissue Culture) ในการทดลองนี้จะแยกเป็น 2 ประเภท โดยฉายรังสีในปริมาณ 50 และ 100 เกรย์ ในระยะเวลาที่ 1-5 นาที ฉายรังสีเป็นเวลา 3 เดือน รังสีในปริมาณ 50 เกรย์ ฉาย 1 นาที ใบขนาดเล็กลง ลำต้นลีบ ดอกมีการเปลี่ยนรูปร่าง ฉาย 2 นาที ใบขนาดเล็กลง ใบลีบลง ลำต้นลีบขึ้นจากเดิม ฉาย 3 นาที ใบลีบเข้าหากันทุกด้าน ลำต้นลีบขึ้นจากเดิม ฉาย 4 นาที ใบลีบเข้าหากันทุกด้าน ลำต้นลีบขึ้นจากเดิม ฉาย 5 นาที ใบลีบเข้าหากันทุกด้าน ลำต้นลีบขึ้นจากเดิม รังสีในปริมาณ 100 เกรย์ ฉาย 1 นาที ใบขนาดเล็กลง ลำต้นลีบ ดอกมีการเปลี่ยนรูปร่างและขนาดเล็กลง ฉาย 2 นาที ใบขนาดเล็กลง ใบลีบลง ลำต้นลีบขึ้นจากเดิมเริ่มมีการเปลี่ยนสีเป็นจุดด่างๆ ฉาย 3 นาที ใบลีบเข้าหากันทุกด้าน ลำต้นลีบขึ้นจากเดิมมีการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อน โอกาสการรอดชีวิตน้อยลง ฉาย 4 นาที ใบลีบเข้าหากันทุกด้านเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ลำต้นลีบมีการเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นจากเดิม มีโอกาสการรอดชีวิตน้อยลง ฉาย 5 นาที ต้นไม้ไม่มีโอกาสรอดชีวิต