การศึกษาวงจรชีวิต พฤติกรรมบางประการ เเละการประยุกต์ใช้ของเหลือทิ้งจากเเมลงวันลาย Hermetia illucens (L.) เพื่อเป็นเเนวทางในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์องค์รวม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วุฒิภัทร ดิเรกรุ่งเรือง, ธีรเดช พินิจผดุงธรรม, ณชพล ภักดีโต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขุนทอง คล้ายทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เแมลงวันลายพบได้ทั่วไปในสภาพภูมิอากาศเขตร้อนและเขตอบอุ่น เป็นแมลงที่ไม่เป็นพาหะนําโรค ไม่เป็นศัตรูพืชและไม่ก่อให้เกิดความ

รําคาญต่อชุมชน ในระยะที่เป็นหนอนแมลงวันลายจะเป็นพวกกินซากและย่อยอินทรียวัตถุ จึงสามารถย่อยสลายขยะ

อินทรีย์และสามารถเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นโปรตีนและไขมันได้ดี ทําให้มีคุณค่าทางอาหารสูงเหมาะแก่การนํามา

เลี้ยงสัตว์

เมื่อทําการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น กลับพบว่าข้อมูลที่จะอธิบายเกี่ยวกับแมลงวันลายมีจํานวนค่อนข้างน้อย ทั้งในแง่ของบทความวิชาการหรือบทความวิจัย นั่นแสดงให้เห็นว่ายังขาดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับแมลงวันลายที่น่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อวงการผู้ที่สนใจเเมลงชนิดนี้ คณะผู้จัดทําจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับแมลงวันลายในแง่มุมต่าง ๆ เช่น วงจรชีวิต พฤติกรรมบางชนิด และการประยุกต์ใช้ของเหลือทิ้งจากเเมลงวันลาย

แมลงวันลาย โดยมีเป้าหมายในเชิงการอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลพื้นสําหรับและผู้

ที่สนใจเเละเป็นเเนวทางในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์องค์รวม