การศึกษารูปทรงหน้าตัดเรขาคณิต n เหลี่ยมล้อมรอบด้วยวงกลมรัศมี r ของขวดน้ำที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำในขวด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วัทธิกร บุญลอย, ศุภกฤต สังข์หิรัญ, ปุณณกัญจน์ สุวรรณปิยะพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวัฒน์ กังแฮ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อน ทำให้คนรู้สึกกระหายน้ำและต้องการน้ำเย็นเพื่อแก้ร้อน แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งคือเมื่อตั้งขวดทิ้งไว้อากาศที่ร้อนจะทำให้น้ำที่อยู่ในขวดมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำอาจมีความแตกต่างกันตามรูปทรงหน้าตัดของขวดที่ในปัจจุบันมีการผลิตมาอย่างหลากหลายรูปแบบ เราจึงต้องการศึกษาว่ารูปทรงหน้าตัดของขวดรูปทรงใดที่ทำให้น้ำรักษาอุณหภูมิได้ดีที่สุด