การศึกษารูปทรงของหลังคาเต็นท์ผ้าใบที่ส่งผลต่ออุณหภูมิภายในเต็นท์ผ้าใบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดารัตน์ ชายทุ่ย, ณัฐยา อั้นซ้าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวณี ทองเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องการศึกษารูปทรงของหลังคาเต็นท์ผ้าใบที่ส่งผลต่อปริมาณการถ่ายเทอากาศในเต็นท์ผ้าใบ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมการทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้พื้นที่หน้าตัดของหลังคาเต็นท์ผ้าใบแต่ละแบบมากที่สุดและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงของหลังคาเต็นท์ผ้าใบแต่ละแบบกับอุณหภูมิภายในเต็นท์ผ้าใบ โดยการหา อนุพันธ์อันดับหนึ่งของสมการทางคณิตศาสตร์ที่ทำให้พื้นที่หน้าตัดของหลังคาเต็นท์ผ้าใบทรงจั่วและเต็นท์ผ้าใบทรงโค้งมากที่สุด และกำหนดความกว้างของผืนผ้าใบยาว 8 เมตร เพื่อสร้างแบบจำลองของเต็นท์ผ้าใบทั้งสองรูปแบบ