การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพโดยใช้ต้นข้าว หญ้าดอกข้าว และ หญ้าไมยราบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

แทนคุณ เจริญประโยชน์, กฤติญา ระงับพิษ, ฐิติภัค วิริยะวิญญู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กชกร ล่ามสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลังงานสะอาดสำหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นทางเลือกในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญในปัจจุบันที่ช่วยในการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าและลดปัญหามลพิษจากการผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้าจากพืชถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สำคัญในปัจจุบันและอนาคต เนื่องด้วยท้องถิ่นของคณะผู้วิจัยเป็นพื้นที่การเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกข้าวเป็นส่วนมาก อีกทั้งมีบริเวณทุ่งหญ้าชนิดต่าง ๆ เช่นหญ้าดอกข้าวและหญ้าไมยราบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทำการทดลองการศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากพืชหรือการใช้เชื้อเพลิงจุลชีพ (Plant microbial fuel) สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยมีหลักการคือการนำขั้วไฟฟ้าแคโทดและแอโนด ในการดักจับอิเล็กตรอนที่ได้จากการย่อยสลายอาหารในรากพืชของจุลินทรีย์ในดิน จากนั้นจึงทำการทดลองโดยการเปรียบเทียบ กระแสไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากพืชสามชนิดได้แก่ต้นข้าว, หญ้าดอกข้าวและหญ้าไมยราบ โดยใช้ โดยใช้ความหนาแน่นของจำนวนต้นและพื้นที่ปลูกที่แตกต่างกัน จากนั้นจึงนำไปพัฒนาต่อยอดการผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงจุลชีพ (Plant microbial fuel) ** หมายเหตุอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทดลอง