การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดโดยใช้ Activated carbon จากกากกาแฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หัทยา ศรีรัตน์, ภัครมัย ถาวร, ภควรรณ คงทน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กชกร ล่ามสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการนำกากกาแฟที่เป็นวัสดุเหลือใช้ มาพัฒนาเป็น Activate Carbon โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.) เพื่อพัฒนาActivatedcarbonจากกากกาแฟ 2.) เพื่อศึกษาและพัฒนาขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดโดยใช้Activatedcarbonจากกากกาแฟ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ ตอนที่1 การพัฒนา Activated carbon จากกากกาแฟ1)เตรียมกากกาแฟ 2)การพัฒนา Activated carbon จากกากกาแฟ ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างซิงค์คลอไรด์ และโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ โดยนำทุกชุดการทดลองไปอบที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง แล้วนำไปบดให้ละเอียดด้วยโกร่งบดยา และนำทุกชุดการที่ลองที่ผ่านการ Active และบดให้ละเอียดแล้วไปผสมกับกรดฟอสฟอริก เมื่อทำครบทุกชุดการทดลองแล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อหาอัตราส่วนที่ดีที่สุด ตอนที่2 การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดจาก Activated carbon จากกากกาแฟ 2.1การพัฒนาขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดจาก Activated carbon จากกากกาแฟ 2.2 การทดสอบประสิทธิภาพความแข็งของขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดโดยใช้ Activated carbon จากกากกาแฟ 2.3 การทดสอบกําลังไฟฟ้าของขั้วไฟฟ้าจาก Activated carbon จากกากกาแฟ 2.4 สภาพนําไฟฟ้า ของขั้วไฟฟ้าอิเล็กโทรดโดยใช้ Activated carbon จากกากกาแฟ