การประเมินคุณสมบัติการรับแรงอัดของดินลมหอบขอนแก่น ที่ปรับปรุงด้วยจีโอพอลิเมอร์จากการสังเคราะห์เถ้าไม้ยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธธิดา วิชาธรรม, ศิริวิมล ไกรฤาชา, ลลิตภัทร ธรรมโรเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติภัค ชูวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาโครงงานครั้งนี้เป็นการศึกษาการประเมินคุณสมบัติการรับแรงอัดของดินลมหอบขอนแก่น ที่ปรับปรุงด้วยจีโอพอลิเมอร์จากการสังเคราะห์เถ้าไม้ยางพารา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณสมบัติกำลังรับแรงอัดของดินลมหอบ ที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยการผสมจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากเถ้าไม้ยางพารา ซึ่งมีกระบวนการทั้งสิ้น 3 ตอน ได้แก่ ตอน 1 การเตรียมและปรับปรุงดินลมหอบด้วยจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากเถ้าไม้ยางพารา ตอน 2 การทดสอบคุณสมบัติของดินลมหอบที่ปรับปรุงด้วยจีโอพอลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากเถ้าไม้ยางพารา และ ตอน 3 การขึ้นรูปอิฐตัวหนอนจากดินลมหอบที่ปรับปรุงด้วยจีโอโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์จากเถ้าไม้ยางพารา เพื่อใช้เป็นวัสดุปูทางเดิน (อยู่ระหว่างการทดลอง)