ศึกษาประสิทธิภาพในการดึงดูดยุงจากยีสต์ธรรมชาติบริเวณเปลือกผลไม้ เพื่อสร้างกับดักล่อยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พาทิศ เขมะสุวรรณ, วงศพัทธ์ พลรักษ์, ธีภพ วิศาลธรรมกร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บริเวณเปลือกของผลไม้ ได้แก่ องุ่น เมื่อองุ่นสุกเต็มที่ จะปล่อยยีสต์ตาม

ธรรมชาติเพื่อป้องกันผิวของตนเองจากแมลง เมื่อยีสต์ทำปฏิกิริยากับน้ำตาล จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

(CO₂) ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถล่อยุงมาติดใน Ovitrap ได้