การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องยึดเกาะที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินญา พุ่มหมอ, ชุติกาญจน์ โศภิษฐิกุล, เมชาวี ทรัพย์สมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนิษฐา สุขทิพย์, ศิริพร รัตนพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มาและความสำคัญ

สาหร่ายพวงองุ่นเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมากเพราะมีคุณค่าทางอาหารมาก เนื่องจากมีวิตามินเอ วิตามินซีและเกลือแร่สูง มีแม็กนีเซียมเป็นส่วนประกอบ ซึ่งมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตและป้องกันโรคหัวใจล้มเหลว ช่วยต้านโรคมะเร็ง มีไอโอดีนสูง ช่วยป้องกันโรคไทรอยด์ได้ และสาหร่ายพวงองุ่นยังสามารถนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางอีกด้วย สาหร่ายพวงองุ่นกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดและมีราคาค่อนข้างสูง ทางคณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องยึดเกาะของสาหร่ายพวงองุ่นโดยเครื่องยึดเกาะที่จะนำมาศึกษามี 3 ชนิด ได้แก่ 1.เปลือกหอยบด 2.ท่อพีวีซี 3.ก้อนหิน เพื่อที่จะศึกษาว่าเครื่องยึดเกาะใดสามารถทำให้สาหร่ายพวงองุ่นเจริญเติบโตได้ดีกว่ากัน ซึ่งการศึกษาเครื่องยึดเกาะนี้สามารถนำมาเป็นทางเลือกและเพื่อทดแทนเครื่องยึดเกาะในธรรมชาติที่สาหร่ายพวงองุ่นใช้ยึดเกาะในการใช้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นของเกษตรกรและผู้ที่สนใจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป

สมมุติฐาน

สาหร่ายพวงองุ่นจะเจริญเติบโตได้ดีในภาวะแวดล้อมที่ใช้เปลือกหอยบดเป็นเครื่องยึดเกาะ

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาเครื่องยึดเกาะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น

2.เพื่อเป็นแนวทางให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น

3.เพื่อทดแทนเครื่องยึดเกาะในธรรมชาติที่สาหร่ายพวงองุ่นใช้ยึดเกาะ