การแพร่สัญญาณในกราฟคลุมเครือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรพัฒน์ ฤกษ์ชัยมงคล, อริสา ไหลสุพรรณวงค์, ณัฐธิดา อินทร์พรหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สวรรยา ศกุนตะเสฐียร, ภาสวรรณ นพแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

The definition of broadcasts for an undirected and connected graph has been introduced and widely studied in mathematics and computer science. It is applied to minimize time and cost in communication networks. However, some problems in real life may contain vagueness and uncertainty. Due to this awareness, fuzzy logic has been presented to graph theory, known as fuzzy graphs. In this project, we define broadcasts in fuzzy graphs and study their properties.