การเสริมฤทธิ์ในการต้านการเจริญต่อเชื้อราก่อโรคของสารสกัดจากเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พัทธ์ธีรา โพธิ์ชนะพันธุ์, ศรวัณ วิจิตรวรญาณ, ณิชาภัทร บัวจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกพันธ์ บางยี่ขัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รา Candida albicans เป็นเชื้อราที่พบได้บนผิวหนัง ช่องปาก ในทางเดินอาหารและช่องคลอด จัดเป็นราฉวยโอกาส กล่าวคือ เป็นราที่เจริญบนร่างกายแต่ไม่ก่อให้เกิดโรค แต่เมื่อร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่ำและเชื้อราเจริญเติบโตได้ดีสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อรานี้ได้ ในการแพทย์มีการใช้ยา เช่น กริซีโอฟุลวิน เทอร์บินาฟีนและยาต้านเชื้อรากลุ่มเอโซล ในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อรา แต่พบว่าผู้ป่วยบางรายมีอาการข้างเคียงหรือแพ้ยา บางรายอาจมีอาการไม่รุนแรง แต่ในบางรายอาจมีอาการรุนแรงถึงตับและไตอักเสบได้

มีรายงานวิจัยว่าสารสกัดจากเห็ดสมุนไพรและเห็ดที่ใช้เป็นอาหาร เช่น เห็ดถั่งเช่าสีทอง เห็ดหลินจือ และเห็ดแครง มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา C. albicans ได้ แต่ประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา อาจไม่ดีเท่ากับยาต้านเชื้อรา ซึ่งหากนำสารสกัดของเห็ดต่างชนิดมาผสมกันหรือนำสารสกัดของเห็ดมาผสมกับยาในกลุ่มเอโซลอาจทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์กันทำให้มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่ดีขึ้น หรือลดปริมาณยาในกลุ่มเอโซล ส่งผลดีต่อผู้มีอาการข้างเคียงหรือแพ้ยาเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษา โครงงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคของสารสกัดจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง เห็ดหลินจือและเห็ดแครง