การใช้เอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตโดยแบคทีเรียจากมูลวัวในการย่อยสลายซังข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญารัตน์ ราวิชัย, ฐิติวรดา แสงอาวุธ, กัญชลี ธีระชนาธาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชารัตน์ สนองเกียรติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ศึกษาประสิทธิภาพการใช้เอนไซม์เซลลูเลสที่ผลิตโดยแบคทีเรียที่แยกได้จากมูลวัว เพื่อช่วยในการย่อยสลายเซลลูโลสจากซังข้าวโพด และทดสอบแนวทางในการใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายซังข้าวโพด โดยการแบ่งย่อยออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

  1. แยกเชื้อแบคทีเรียจากมูลวัวโดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อชนิด CMC Agar

  2. การทดสอบประสิทธิภาพการผลิตเอนไซม์ของแบคทีเรียที่แยกได้จากมูลวัวและคัดเลือกชนิดของแบคทีเรียที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลส จากนั้นนำแบคทีเรียที่ได้มาศึกษาในสภาวะที่มีการควบคุมปัจจัยต่าง ๆ เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของแบคทีเรียโดยปัจจัยที่ศึกษา ได้แก่ อุณหภูมิและค่าความเป็นกรด-เบส

  3. ศึกษาและระบุชนิดของเชื้อแบคทีเรีย โดยย้อมแกรมเพื่อระบุชนิดของเชื้อแบคทีเรีย และระบุชนิดของแบคทีเรียด้วยเทคนิค PCR และการอ่านลำดับนิวคลีโอไทด์ของ 16sRNA

  4. ศึกษาประสิทธิภาพของแบคทีเรียในการย่อยซังข้าวโพดโดยการวัดปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่เกิดขึ้นจากปฎิกิริยาการย่อยโดยการทำเทคนิค DNS assay และระบุชนิดน้ำตาลรีดิวซ์ที่เกิดขึ้นโดยการทำโครมาโทกราฟีแบบเยื่อบาง (TLC) โดยจากการศึกษาสามารถทำให้ทราบชนิดของแบคทีเรียและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสมาช่วยย่อยสลายซังข้าวโพด และทดสอบแนวทางในการนำผลผลิตที่ได้ไปประยุกต์ใช้ต่อเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ซังข้าวโพด