ดับเบิลนาโนเอนแคปซูเลชันเพื่อลดการเกิดโรครากเน่าและควบคุมปริมาณการใช้น้ำตามความต้องการของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปพัชญา กิตติจริยา, เบญจวรรณ สาครรัตน์, กันติชา เดชมนต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วนิดา มังคลาด, บุณณดา ยอดแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สตรอว์เบอร์รีเป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทย แต่มักพบปัญหาโรครากเน่า เนื่องจากเชื้อรา Phytophthora fragariae Hickman และได้มีการยับยั้งโรคนี้โดยใช้สารเคมี ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการตกค้างในผลผลิต และในการรดน้ำมีการใช้ปริมาณน้ำที่มากเกินความต้องการของพืช ซึ่งทำให้เกิดโรครากเน่าตามมาอีกด้วย จากปัญหาดังกล่าว ทางคณะผู้จัดทำจึงทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถควบคุมการปลดปล่อยสารที่สามารถช่วยยับยั้งการเกิดโรครากเน่าจากสารสกัดจากพืช และการควบคุมการปลดปล่อยน้ำให้พอเหมาะต่อความต้องการของพืช โดยการกักเก็บสารสกัดจากหนอนตายหยาก กระชาย และขมิ้นชัน ในเม็ดบีดส์จากสาหร่ายอัลจิเนต ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถสลายตัวได้ง่าย โดยนำมาห่อหุ้มด้วยเทคโนโลยีดับเบิลนาโนเอนแคปซูเลชันบีดส์ เพื่อช่วยในการห่อหุ้มองค์ประกอบสองชนิดที่มีคุณสมบัติตรงข้ามกัน ทำให้สารสกัดสามารถเข้าไปในรากพืชได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารจากพืช ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดสาร อัตราส่วนตัวทำละลาย และความเข้มข้นของสารสกัดที่เหมาะสม เพื่อหาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา P. fragariae Hickman ในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจึงนำไปสร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยีดับเบิลนาโนเอนแคปซูเลชันบีดส์ แล้วทำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นกับผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดทั่วไป โดยสังเกตจากการเจริญเติบโตและการเกิดโรคของต้นสตรอว์เบอร์รี