การศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ของโคฟาร์มเพศชายโดนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับการเครื่องที่ของเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรณัฐ เมฆวิศิษฏ์, ฉัตรดนัย กันทะวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเมธ ชาญวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างมากในการเลี้ยงโคปี 2565 มีปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์จากโคจำนวน 1.424 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.780 ล้านตัว ของปี 2564 ร้อยละ 82.48 ตลาดยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง จึงจูงใจให้เกษตรกรมีการเลี้ยงเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้พัฒนาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผสมพันธุ์เทียมโคภายในประเทศไทยเพราะเราสามารถนำเซลล์สืบพันธ์เพศชายมาตรวจสอบและวิเคราะห์ ผู้พัฒนาจึงจัดทำโครงงานการศึกษาภาวะเจริญพันธุ์ของโคฟาร์มเพศชายโดนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ตรวจจับการเครื่องที่ของเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย โดยปัญญาประดิษฐ์ที่ผู้พัฒนานำมาใช้คือ Convolutional Neural Network (CNN) หรือ โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชันนำมาวิเคราะห์ลำดับของเฟรมจากการบันทึกวิดีโอของน้ำอสุจิของโคภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เพื่อทำนายการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิในแง่ของตัวอสุจิแบบก้าวหน้า ไม่ก้าวหน้า และไม่เคลื่อนไหว