การศึกษาและเปรียบเทียบลักษระรูปทรงของคานที่มีผลต่อการรับน้ำหนัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรียาทิพย์ คำยอด, ภัคจิรา ชาติสืบ, ชฎาพร เครือเทพ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทนำ

ในปัจจุบันโลกเรามีการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆมากมาย เช่น ตึกสูงแม้กระทั่งสะพานก็มีรูปทรงแปลกตามากมาย เช่น ตึกไทเป ที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นตึกที่มีความสูงกว่า 500 เมตร ในตัวตึกมีตัว Damper ใหญ่มหึมา (Damper ก็น่าจะแปลว่า ตัวช่วยบรรเทา) เป็นเหล็กทั้งลูก หนัก 660 ตัน กินพื้นที่ในช่วงชั้น 87-92 ตัว Damper มันจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือน หรืออาการโคลงเคลงของตัวตึกที่เกิดจากลมแรงๆ ถ้าอาคารเกิดการโยกตัวหรือโคลงเคลง Damper จะถ่วงน้ำหนักไปยังทิศทางตรงกันข้าม เพื่อให้ตัวตึกกลับมาทรงตัวได้ตามเดิม ไม่โค่นล้มลงไป แต่ด้วยน้ำหนักมหาศาลของ Damper ทำให้การแขวน Damper ไว้กับสายเคเบิลอย่างเดียวจะรับน้ำหนักไม่ไหว ก็เลยต้องมี ขาที่เป็นไฮโดรลิกยึดไว้อีกด้วย

ทางคณะผู้จัดทำจึงทำโครงงานเพื่อหาจุดศูนย์กลางของตึกและหาจุดถ่วงน้ำหนักที่ดีที่สุดในตัวตึกนั้นคล้ายกับหลักการของคานที่ใช้รับน้ำหนักโดยต้องหาจุดที่ดีที่สุดในการวางจุดรับน้ำหนักของวัตถุที่ใช้ด้วย จึงเลือกศึกษาการรับน้ำหนักของแต่ละรูปทรง เช่น รูปทรงสามเหลี่ยม,รูปวงกลม,รูปทรงตัว H และรูปทรงตัว W โดยอาศัยหลักการของคานที่คล้ายกับหลักการของสะพาน มาทดสอบว่ารูปทรงไหนที่สามารถรับน้ำของวัตถุที่อยู่บนคานได้ดีที่สุด