การศึกษาและเปรียบเทียบแร่ธาตุในดินของภููเขาไฟจำป่าแดดและคอกหินฟูที่มีผลต่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ภูเขาไฟ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชพร ผลมาก, ปิยะพร ตั๋นเต๋, เนตรชนก จันทร์กลิ่นหอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติกร หล้าวงศ์ษา, รุจิรัตน์ เป็งสา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการศึกษาและเปรียบเทียบแร่ธาตุในดินของภูเขาไฟจำป่าแดดและคอกหินฟูที่มีผลต่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูเขาไฟ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบแร่ธาตุในดินของภูเขาไฟจำป่าแดดและคอกหินฟู ศึกษาและเปรียบเทียบผลของแร่ธาตุในดินที่มีต่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ภูเขาไฟ โดยมีการทดลองดังนี้ ศึกษาสภาพแวดล้อมของภูเขาไฟจำป่าแดด และภูเขาไฟคอกหินฟู เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก30เซนติเมตร นำมาวิเคราะห์หาแร่ธาตุของดิน จากนั้นนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์เเร่ธาตุของดินมาเปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูเขาไฟจำป่าเเดดและคอกหินฟู พบว่าเเร่ธาตุในดินของภูเขาไฟมีผลต่อลักษณะทางภูมศาสตร์ของภูเขาไฟจำป่าแดดและคอกหินฟู